Javni poziv za raspored taksi vozila na taksi stajališta na teritoriji općine ŽepčeI Predmet Javnog poziva

Predmet ovog poziva je raspored taksi vozila na taksi stajalištu u ulici Prva, općina Žepče za 2019.godinu. Broj stajališnih mjesta na taksi stajalištu za koje se raspisuje poziv je 9 (devet).II Uvjeti za sudjelovanje na javnom pozivu

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju taksi prijevoznici koji ispunjavaju

sljedeće kriterije:

- da su registrirani za obavljanje djelatnosti taksi prijevoza i da im je to osnovna djelatnost,

- da imaju prebivalište na području općine Žepče najmanje 6 mjeseci do dana podnošenja zahtjeva,

- da uredno izmiruju obveze u pogledu plaćanja javnih prihoda,

- da nemaju izrečenu pravomoćnu odluku kojim je određena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza dok ta mjera traje.III Potrebna dokumentacija

Fizička lica

1. Važeće rješenje/odobrenje za obavljanje taksi prijevoza kao osnovne djelatnosti

2. Uvjerenje nadležnog organa o prebivalištu na teritoriji općine Žepče (CIPS)

3. Uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda (ili zaključen sporazum duga u ratama)

4. Uvjerenje nadležnog suda da podnosilac u posljednjoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu FBiH („Službene novine FBiH“ broj 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza.

5. Obrazac zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalište.

6. Izuzetno, pored navedene dokumentacije, fizičko lice koje podnosi zahtjev za raspored dva vozila na taksi stajalištima dužno je za uposlenog vozača dostaviti prijavu penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksi vozača.

Pravna lica

1. Aktualni izvod iz sudskog registra i obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju djelatnosti,

2. Prijava penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksi vozača za uposlene vozače,

3. Uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,

4. Uvjerenje nadležnog suda da u posljednjoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza

5. Obrazac zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalište.Iznos naknade za korištenje mjesta na taksi stajalištu

Godišnja naknada za korištenje mjesta na taksi stajalištu iznosi 40 KM.IV Ocjena i vrednovanje zahtjeva

Otvaranje, ocjenu i vrednovanje zahtjeva će obaviti Komisija/Povjerenstvo koju imenuje Općinski načelnik. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja zahtjeva će biti objavljeno nakon isteka roka za prijave.V Mjesto, način i rok za podnošenje zahtjeva

Obrazac za podnošenje zahtjeva se može preuzeti u uredu broj 12 ili na info centru Općine Žepče.

Javni poziv ostaje otvoren do 05.10.2018.godine do 1500 sati. Isti će biti objavljen na oglasnoj ploči Općine Žepče, web stranici Općine Žepče i Dnevnom avazu. Zahtjevi se podnose na pisarnicu Općine Žepče u zatvorenim kuvertama sa naznakom:

„PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA RASPORED NA TAKSI STAJALIŠTU- NE OTVARATI“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Preliminarna rang lista rasporeda taksi vozila na će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine Žepče i web stranici Općine Žepče.Klikom na linkove ispod možete preuzeti

OBRAZAC ZA PRIJAVU

ZAHTJEV ZA RASPORED