Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

Natječaj za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika – djeci branitelja za školsku 2020./2021. godinu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Bosna i Hercegovina/Federacija BiH
Zeničko-dobojski kanton
Općina Žepče
Općinski načelnik
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Na osnovu člana 13. Uredbe o prednosti u školovanju branitelja/branilaca i članova njihovih obitelji („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 4/14. i 1/18.) (u daljem tekstu Uredba) i točke 8. Instrukcije za provođenje natječajne procedure za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika za potrebe redovitog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama – djeci branitelja u školskoj 2020./2021.godini broj 13/03-2-3-34-10043/20. od 24.06.2020.godine Općinska služba za opću upravu i društvene djelatnosti, dana 01.07.2020. godine objavljuje:

N A T J E Č A J
za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika

– djeci branitelja/branilaca za školsku 2020./2021. godinu

 

I. Predmet natječaja

Obavještavaju se pripadnici braniteljske populacije (djeca branitelja) koji imaju prebivalište na području općine Žepče u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Žepče, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz braniteljsko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Žepče, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola – djeci branitelja za školsku 2020./2021.godinu.

Visina novčane pomoći određena je u sljedećim iznosima:

za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama…………………..100,00 KM
za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama…………………….150,00 KM
II. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:

djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
djeca umrlih ratnih vojnih invalida;
djeca umrlih demobiliziranih branitelja – sudionika rata;
djeca ratnih vojnih invalida – sudionika rata;
djeca demobiliziranih branitelja koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992.godine do 23.12.1995.godine ili 12 mjeseci ako su u Oružane snage stupili kao maloljetne osobe.
III. Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

1) koji obnavljaju istu godinu školovanja;

2) čiji su članovi obiteljskog domaćinstva vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;

3) čija primanja po članu obiteljskog domaćinstva prelaze iznos od 200,00 KM;

IV. Kriteriji za izbor kandidata:

Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu nabavke obaveznih udžbenika za potrebe redovitog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po sljedećim kriterijima:

– ostvaren uspjeh u prethodnoj školskoj godini;

– socijalno-ekonomska situacija;

– sudjelovanje u Oružanim snagama;

 

 

Prednost bez bodovanja kod dodjele novčane pomoći imaju djeca poginulih, umrlih, nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobiliziranih branitelja.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17. do 19. Uredbe o prednosti u školovanju branitelja i članova njihovih obitelji i istaknuti su na oglasnoj ploči općine i Ministarstva za braniteljska pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

 

V. Zainteresirani kandidat uz prijavu prilažu sljedeće dokaze:

ovjerena kopija osobne karte roditelja-staratelja;
ovjerena kopija učeničke knjižice, odnosno svjedočanstva iz prethodne školske godine;
ovjerena kućna lista;
uvjerenje o prebivalištu na području Kantona u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti BIZ ostvaruju u gradu/općini Kantona, kao i povratnike u Republiku Srpsku;
uvjerenje o prihodima članova domaćinstva;
ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti – obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/ Godišnju prijavu dohotka) za prethodnu kalendarsku godinu;
ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
potvrda o statusu pripadnika braniteljske populacije koji se dokazuje rješenjem nadležnog organa o priznavanju svojstva ( ratnog vojnog invalida, umrlog ratnog vojnog invalida; rješenje o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove uže obitelji poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, te uvjerenjem nadležnog organa o periodu sudjelovanja u Oružanim snagama, izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98. i 48/99).

VI. Natječaj ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Za djecu pripadnika braniteljske populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika s drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj/ staratelj u vremenu od 29.06. do 20.07.2020. godine u Općini Žepče.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.