Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

Obavijest o pokretanju postupka usklađivanja i registriranja redova vožnje na općinskim linijama

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ŽEPČE
OPĆINSKI NAČELNIK
Služba za gospodarstvo i financije

Povjerenstvo za promet

 

Datum: 30.06.2020.godine

 

Na temelju članka 24. Zakona o cestovnom prijevozu F BiH (”Službene novine F BiH”, broj: 28/06, 2/10) i članka 4. Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja, registracije i ovjere redova vožnje te sadržaju i načinu vođenja registra (”Službene novine F BiH”, broj: 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15) i Rješenja o pokretanju postupka usklađivanja redova vožnje na općinskim linijama broj 01/1-23-519/20. od 30.06.2020.godine, Povjerenstvo za promet Općine Žepče daje slijedeću:

O B A V I J E S T

 

Obavještavaju se zainteresirani prijevoznici da je pokrenut postupak usklađivanja redova vožnje u linijskom prijevozu putnika za općinske linije za period 2020-2023.godine za sljedeće linije:

 

BEGOV HAN-ŽEPČE

BILJEVINA-MJESTOVA RAVAN-ŽEPČE

OZIMICA-ŽEPČE-BEGOV HAN

GORNJA GOLUBINJA-BEGOV HAN

JASTREBAC-MJESTOVA RAVAN

VITLACI-ŽEPČE

BEGOV HAN-BRANOŠICA

BRIŽĐE-MJESTOVA RAVAN

ŽEPČE-KARAULA

ŽEPČE-GORNJE RAVNE

ŽEPČE-DONJA GOLUBINJA

ŽEPČE-OSOVA

ŽEPČE-LOVNICA

ŽEPČE-PAPRATNICA

ŽEPČE-VINIŠTE

VRBICA-ŽEPČE

GLOBARICA-ŽEPČE

RADUNICE-ŽEPČE

 

Osim navedenih linija, zainteresirani prijevoznici mogu predložiti druge linije koje povezuju naseljena mjesta na području općine Žepče. Uz zahtjev za usklađivanje i registriranje redova vožnje potrebno je dostaviti sljedeće:

Prijedlog redova vožnje prijevoznika
Prijedlozi redova vožnje koji se dostavljaju na usklađivanje po Javnom oglasu moraju sadržavati oznake, deklaracije i druge podatke unesene u utvrđene obrasce. Prijedlozi redova vožnje koji se dostavljaju na postupak usklađivanja redova vožnje moraju biti urađeni na propisanim obrascima (obrazac 1a) a to su:

Popis starih redova vožnje,
Popis starih redova vožnje s promjenom uslijed više sile,
Popis starih redova vožnje s promjenom,
Popis novih redova vožnje,
Vozni red vožnje za općinsku liniju,
Promjena voznog reda vožnje.

Dokaz o uplati pristojbe za provođenje postupka usklađivanje redova vožnje
Ovjeren primjerak uplatnice od nadležne banke ili pošte (uplate za ranije raspisani oglas a koji nije proveden se priznaju).

Dokaz o ispunjenju uvjeta za obavljanje linijskog prijevoza osoba u unutrašnjem cestovnom prometu:
Rješenje o upisu poslovnog subjekta u sudski registar sa spiskom registriranih djelatnosti, koje ne može biti starije od 30 dana od dana objave ovog poziva u “Službenim novinama Federacije BiH”;
Uvjerenje o poreskoj registraciji (ID broj) i uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost (PDV broj);
Spisak uposlenih vozača ovjeren od strane Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, ne stariji od 30 dana od dana objave ovog poziva u “Službenim novinama Federacije BiH”;
Licencu ”A” za obavljanje javnog linijskog prijevoza osoba,
Važeće Rješenje o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uvjeta za vozila,
Dovoljan broj vozila za redove vožnje koje održava i za redove vožnje koje je prijevoznik prijavio za usklađivanje,
Ovjerene kopije redova vožnje registriranih kod drugih ministarstava, odnosno nadležnih gradskih i općinskih službi,
Uvjerenja Porezne uprave da redovito izmiruje porezne obveze i druge javne prihode,
Ovjerenu kopiju zaključenog ugovora o osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja.
Za linije koje se održavaju u kooperaciji prijevoznik je dužan dostaviti ugovor o kooperaciji. Pristojbu u visini od 30,00 KM za svaki prijavljeni polazak, odnosno i za svaki prijavljeni povratak, odnosno 40,00 KM za svaki prigovor, a za novi red vožnje 50,00 KM po polasku i 50,00 KM po povratku, prijevoznici trebaju uplatiti na Depozitni račun Općine Žepče broj: 3380002210835421, svrha doznake ”Pristojba za usklađivanje redova vožnje za 2020-2023”, vrsta prihoda 722449, oznaka općine 105. (uplate koje su izvršene za prethodni javni poziv koji nije okončan se priznaju).

U postupak usklađivanja i registriranja neće biti uvršteni:
Redovi vožnje koji nisu urađeni u skladu s važećim propisima,
Redovi vožnje s bitnim greškama, nepotpuni, nečitki, neblagovremeno podneseni,
Redovi vožnje za koji nije uplaćena pristojba.
Zainteresirani prijevoznici se mogu obratiti Povjerenstvu radi dobivanja dodatnih informacija na telefon 032 888 626, zahtjevom za usklađivanje redova vožnje ili na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zahtjev s propisanom dokumentacijom, zainteresirani prijevoznici su dužni dostaviti do 31.07.2020.godine do 15 sati. Zahtjevi se podnose u zapečaćenoj kuverti na adresu: Općina Žepče, Služba za gospodarstvo i financije, Povjerenstvo za promet s naznakom ”NE OTVARAJ”.

Vrijeme i mjesto održavanja sastanka na kojem će se vršiti otvaranje kuverti je 31.08.2020.godine (PONEDJELJAK) u 13 sati u prostorijama Općine Žepče.

 

Povjerenstvo za promet Općine Žepče.