SDP Žepče predlaže izradu Pravilnika o korištenju službenih automobila

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Priopćenjem za javnost oglasio se Klub SDP BiH u Općinskom vijeću Žepče koje prenosimo u cijelosti:

Klub SDP BiH u OV Žepče smatra da je krajnje vrijeme da Općinsko vijeće Žepče, odnosno Općina Žepče i načelnik Općine Žepče krene s izradom Pravilnika o korištenju službenih automobile od strane uposlenih u organima i institucijama koje su u nadležnosti Općine Žepče, a što je na fonu dokumenta Smjernice za uspostavu i jačanje interne kontrole kod budžetskih korisnika.

Svakodnevno smo svjedoci evidentne zloupotrebe službenih automobile u privatne, porodične i stranačke svrhe, a ova praksa nailazi na ogromno negodovanje od strane svih stanovnika općine Žepče bez obzira na njihovo političko, nacionalno, vjersko ili neko drugo opredjeljenje.

Klub SDP BiH u OV Žepče je službenim putem danas, 7.2.2020. godine tražio od Kolegija OV Žepče da se na iduću 33. sjednici OV Žepče uvrsti na dnevni red Pravilnik o korištenju službenih automobile.

U cilju izrade Pravilnika koji bi u potpunosti regulisao ovu oblast Klub SDP BiH u OV Žepče predlaže
sljedeće:

1. Da se na idućoj 33. sjednici OV Žepče nađe jedinstven Nacrt pravilnika o načinu korištenja i kupovini službenih putničkih automobila u organima i ustanovama kojima je osnivač Općina Žepče, a da se nakon toga usvojeni Pravilnik dostavi organima i ustanova s obavezom pridržavanja.
2. Da se naljepnicom ili na drugi način obilježe službeni putnički automobili u vlasništvu organa i javnih ustanova Općine Žepče;
3. Da se precizno definiše kada se i u kojem slučaju može koristiti službeni automobil organa uprave ili ustanove;
4. Da se kretanje službenim automobilom ili privatnim automobilom u obavljanju službenih obaveza prati propisanim putnim nalogom;
5. Da se precizno definišu uvjeti u kojima se privatni automobili može koristiti u obavljanju službenih poslova i da se definišu šta su to službeni poslovi;
6. Da se definiše ko u organu uprave i ustanovama ima pravo da koristi službeni automobil i privatni automobil u obavljanju službenih poslova;
7. Da se vremenski precizno definiše „radno vrijeme“ službenih automobila, odnosno vremenski period i dani u kojima se može koristiti službeni automobil;
8. Da se taksativno navedu izuzeci kod korištenja službenih automobila izvan radnog vremena;
9. Da se Pravilnikom eksplicitno zabrani korištenje službenih automobila izvan radnog vremena, u toku godišnjeg odmora zatim u privatne, porodične i stranačke svrhe;
10. Da se Pravilnikom definiše tačna lokacija gdje se izvan radnog vremena organa uprave i ustanova moraju biti parkirani službeni automobili


Iskreno se nadamo da će vladajuća većina HDZ i SDA u Žepče imati sluha i da će prihvatiti ovaj prijedlog Kluba SDP-a u OV Žepče i da se ovim Pravilnikom konačno stane u kraj evidentnoj zloupotrebi službenih automobile u Žepču", stoji u priopćenju kluba SDP BiH u OV Žepče.

Zbog gripe odgađaju se obvezna cijepljenje u Žepču

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Iz JU " Dom zdravlja  sa stacionarom" Žepče dobili smo informaciju o odgađanju obveznih vakcinacija/cijepljenja koju prenosimo u cijelosti:
Na osnovu člana 55. Statuta JU "Dom zdravlja sa stacionarom " Žepče, Ravnateljica JU"Dom zdravlja sa stacionarom Žepče" donosi Odluku o odgađanju obaveznih vakcinacija/ cijepljenja.


Nalaže se Službi za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske djece da zbog epidemije gripe sve obavezne vakcinacije/cijepljenja odloži do 02.03. 2020. godine.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Od ponedjeljka potpuna zabrana posjeta pacijentima u KBZ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Radi trenutne epidemiološke situacije u vezi s gripom, tim za utvrđivanje mjera na sprječavanju i suzbijanju širenja gripe, na sastanku održanom 05.02.2020. godine predložio, a Direktor KB Zenica donio odluku da se:

Potpuno zabranjuju posjete bolesnicima hospitaliziranim u KB Zenica.

 
Ostaju termini utorkom i četvrtkom između 13.00 i 14.00 sati  u kome može doći jedan član obitelji koji nema simptome upale gornjih disajnih puteva, radi neophodne komunikacije s obiteljima  i dobivanja i davanja informacija porodici.
 
Odluka stupa na snagu 10.02.2020. godine.


www.zenicablog.com

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za samozapošljavanje 2020.g.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Na osnovu članka 39. Statuta općine Žepče („Službeni glasnik općine Žepče“, broj 4/09) i Odluke o izvršenju Proračuna Općine Žepče za 2020.godinu („Službeni glasnik općine Žepče“, broj 10/19), Općinski načelnik Općine Žepče objavljuje:

 

JAVNI POZIV

ZA DODJELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

 

I.                   Predmet poziva

Predmet ovog poziva je dodjela subvencije u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih osoba s područja općine Žepče, koji će se financirati iz Proračuna općine Žepče za 2020.godinu - Transfer za samozapošljavanje. Visina odobrenih sredstava po jednom kandidatu će ovisiti o broju kandidata koji ispunjavaju uvjete Javnog poziva i od djelatnosti koju će obavljati.

 

II.                Uvjeti za sudjelovanje na javnom pozivu

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju sva nezaposlena osobe koja imaju prebivalište na području općine Žepče, a koji se nalaze najmanje 30 dana na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa rada Žepče. Sredstva odobrena po ovom pozivu mogu se koristiti za financiranje obrta, ugostiteljske i trgovinske djelatnosti koje nakon odobravanja subvencije moraju poslovati najmanje 12 mjeseci.

 

III.             Kriteriji

Financijska potpora namijenjena je poticanju samozapošljavanja a kriteriji na osnovu kojih će se bodovati pristigle prijave su sljedeći:

-          Socijalno ekonomska situacija domaćinstva,

-          Pripadnost kategoriji osoba s posebnim potrebama, civilni invalidi iznad 60%,

-          Prednost imaju mladi do 35 godina,

-          Prednost pri dodjeli ostvaruju proizvodnja i zanatstvo,

-          Na javni poziv ne mogu aplicirati poljoprivredni proizvođači jer ostvaruju poticaj po drugom osnovu.

 

IV.             Sadržaj potrebne dokumentacije

Uz popunjen prijavni obrazac potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

-          Popunjen aplikacijski obrazac

-          Uvjerenje o nezaposlenosti (Biro rada Žepče)

-          Ovjerena kopija osobne iskaznice

-          Obavještenje o prebivalištu (CIPS)

Osiguran besplatan sadni materijal, projektna dokumentacija i stručna pomoć za pošumljavanje privatnih šuma

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - Kantonalna uprava za šumarstvo obavještava vlasnike privatnih šuma da će u cilju podrške proljetnom pošumljavanju u 2020. godini za sve zainteresirane biti osiguran besplatan sadni materijal, odgovarajuća projektna dokumentacija, kao i stručna pomoć pri izvođenju radova pošumljavanja.

Zainteresirani vlasnici privatnih šuma za detaljnije informacije mogu se obratiti na adresu Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona (032/460-692) ili direktno kontaktirati neko od područnih odjeljenja, ovisno od lokacije gdje se privatna šuma ili šumsko zemljište nalazi:

Tešanj - 032/656-590
Maglaj - 032/603-910
Zavidovići - 032/868-410
Žepče - 032/880-759
Zenica - 032/441-920
Kakanj - 032/557-350
Visoko - 032/734-893
Olovo - 032/825-475
Vareš - 032/843-800

Vlasnici privatnih šuma su dužni da uz zahtjev za pošumljavanje svoje parcele dostave i odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju vlasništvo nad predmetnom parcelom.

Pošumljavanje privatnih šuma ima veliki značaj ne samo za vlasnike privatnih parcela nego i za cijelo društvo, s obzirom na široku lepezu općekorisnih funkcija koje šume obavljaju.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK – Kantonalna uprava za šumarstvo

Javni poziv za korištenje sredstava proračuna općine Žepče za 2020.godinu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

OPĆINSKI NAČELNIK RASPISUJE:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA  ZA PREDAJU PRIJEDLOGA  PROJEKATA  ZA KORIŠTENJA SREDSTAVA   BUDŽETA/PRORAČUNA OPĆINE ŽEPČE ZA 2020. GODINU

 

          Općinski Načelnik poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO), s područja općine Žepče da dostave prijedloge projekata koji su u skladu s razvojnim ciljevima općine Žepče, iz sljedećih prioritetnih oblasti:

    Unapređenje socijalne politike kroz osiguravanje ujednačenih životnih šansi za invalidna lica, djecu s posebnim potrebama, te ostale korisnike socijalne zaštite
    Razvoj i poboljšanje položaja mladih kroz kreativne aktivnosti, razvoj omladinskog turizma i sportske aktivnosti
    Suzbijanje siromaštva i nezaposlenosti kroz neformalno  obrazovanje, organiziranje radionica i pružanja pomoći u zapošljavanju
    Razvoj kulturnih potreba i navika građana kroz afirmaciju tradicionalnih i suvremenih kulturnih sadržaja

Općina zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa financijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije. Dužina trajanja svakog projekta može biti od  1 do 12 mjeseci. Izabrani projekti se trebaju provesti u periodu  od 1.1.2020.g. do  31.12.2020. godine.

 

PRAVO UČEŠĆA:

          Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu s važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uvjetima za apliciranje i kriterijima za financiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za podnositelje projekta u okviru javnog poziva.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

          Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za općinu Žepče se može preuzeti od 01.02.2020.g, slanjem  zahtjeva s nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , osobno preuzimanjem u uredu broj:7 (Ivan Ćurić) ili na INFO centru Općine Žepče. Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći i na službenoj web stranici Općine Žepče. Pitanja u vezi s Javnim pozivom  se mogu postaviti putem e-mail  adrese : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  s naznakom ''Za Javni poziv''.

 

Pitanja  se mogu postavljati do 29.02.2019.g.. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar 3 radna dana od primitka upita. Odgovori na upite će zbog transparentnosti biti proslijeđeni svim potencijalnim podnositeljima prijedloga ili će biti javno objavljeni na općinskoj web stranici.

 

PREDAJA APLIKACIJA:

          Ispunjena aplikacija (s kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u štampanoj formi u zatvorenoj kuverti preporučenom poštom ili osobno tijekom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 15:00 sati, na sljedeću adresu, s naznakom ''Za Javni poziv'': Općina Žepče,ured broj:7 , Ulica Stjepana Radića br.2, 72 230 Žepče. Elektronska kopija mora minimalno sadržavati obaveznu projektnu dokumentaciju (projektni prijedlog, pregled budžeta/proračuna, matricu logičkog okvira i plan aktivnosti i promocije).

          Rok za predaju aplikacija je 01.03.2020.g, u 15:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju  da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. Spoljašnja strana kuverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu podnositelja projekta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Općini Žepče će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, bit će obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi s njihovim prijedlogom projekta, u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici Općine Žepče, kao i na oglasnoj ploči općine.

 

Linkovi sa potrebnom dokumentacijom:


1.Projektni prijedlog LOD IV
2.Pregled budžeta_proračuna LOD IV
3.Matrica logičkog okvira LOD IV
4.Plan aktivnosti i promocije LOD IV
5.Administrativni podaci o aplikantu LOD IV/fin. forma
6.Izjava o podobnosti LOD IV
7.Lista za provjeru LOD IV
Smjernice za aplikante Zepce LOD IV

Page 18 of 105