Javno oglas o prodaji građevinskog zemljišta putem licitiranja

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Temeljem članka 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F.BiH“, broj 66/13 i 100/13) i članka 7. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 17/2014), te Odluke Općinskog vijeća Žepče Broj:01-23-86/18 od 29.06.2018. godine, Općinski načelnik, raspisujeJ A V N I O G L A S  O PRODAJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM LICITIRANJA1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje-licitiranja po ovom oglasu je zemljište označeno sa:

- k.č. 58/39 zv. „Rasadnik“, livada 1 klase, površine 460 m2, upisana u Pl. 199 KO

Tatarbudžak, DS korisnik Općina Žepče udio 1/1.2. NAMJENA

Namjena zemljišta iz točke 1. alineja prva ovog oglasa je izgradnja poslovnog objekta.3. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna cijena parcele iz točke 1. ovog oglasa iznosi 6.400,00 KM.

Renta će se utvrditi u postupku izdavanja odobrenja za građenje.4. VRIJEME RAZGLEDANJA PARCELE I UVID U DOKUMENTACIJU

Parcele koje su predmet licitiranja po ovom oglasu može se neposredno razgledati svakog radnog dana od 7,0-15,30 sati i to za vrijeme trajanja oglasa o licitiranju.

Uvid u vlasničku, odnosno zemljišno-knjižnu, geodetsko-tehničku, prostorno-plansku i drugu dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje.5. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITIRANJA

Licitiranje će se održati u zgradi Općine Žepče ured broj 5., dana 24.07.2018. godine, s početkom u 11,00 sati.

6. JAMČEVINA, POREZ I TROŠKOVI ZAKLJUČENJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Jamčevina koju je dužan uplatiti svaki sudionik licitiranja iznosi 10% od početne cijene.

Iznos jamčevine sudionik licitiranja dužan je uplatiti na Depozitni račun Općine Žepče br. 3380002210835421 UNI-CREDIT BANK, Općina 105., vrsta prihoda 722431., svrha doznake: jamčevina na licitiranju.

Pravo prvenstva za kupnju zemljišta iz točke 1. Oglasa ima onaj sudionik koji ponudi najveću cijenu u odnosu na početnu cijenu.

Neuspjelim sudionicima licitiranja će iznos uplaćene jamčevine biti vraćen. Sudioniku koji uspije na licitiranju odnosno kupi licitiranu nekretninu, jamčevina se uračunava u izlicitiranu cijenu.

U slučaju da sudionik licitiranja, koji uspije na licitiranju (kupac), ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora plaća kupac.

Svaki sudionik licitiranja je dužan na ime sudjelovanja na licitiranju uplatiti iznos od 200,00 KM na Depozitni račun Općine Žepče br. 3380002210835421 UNI-CREDIT BANK, Općina 105., vrsta prihoda 722449, s naznakom „naknada za sudjelovanje na licitiranju“. Ova naknada se ne vraća sudionicima licitiranja. Uplatnica se prilaže odvojeno od ponude, prilikom predaje ponude na šalteru prijemnog ureda.7. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupac je dužan konačni iznos licitirane cijene uplatiti jednokratno u roku od 15 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.8. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINE U POSJED KUPCU

Kupac može ući u posjed kupljene parcele odmah po zaključenju ugovora.9. PRAVO SUDJELOVANJA NA LICITIRANJU

Pravo sudjelovanja u postupku licitiranja imaju domaće i strane pravna i fizičke osobe, a u skladu s odredbama Zakona o stvarnim pravima FBiH.

Ako osoba sudjeluje na licitiranju putem punomoćnika , punomoć mora biti sačinjena u formi notarske obrađene isprave.10. UVJETI ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija se može održati samo ako na njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.

Ako se na licitiranju javi samo jedan od sudionika, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu.


11. DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

- Naziv i adresu podnositelja prijave, kontakt telefon.

- Broj katastarske čestice,

- Fizičke osobe dužne su priložiti ovjerenu kopiju osobne iskaznice,

- Pravne osobe dužne su priložiti izvod iz sudske registracije, odnosno kopiju

registracije kod drugog nadležnog organa.

- Uplatnice iz točke 6 oglasa.12 DOSTAVA PONUDA

Prijave s potrebnim prilozima dostaviti u zatvorenoj kuverti s naznakom: Općina Žepče, Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, „Prijava za sudjelovanje na licitiranju parcele k.č. broj 58/39. Ne otvarati!

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave se predaju poštom ili na Prijemnom uredu Općine Žepče, do 15,30 sati zadnjeg dana isteka roka za predaju. Pošiljke upućene poštom trebaju također stići na prijemni ured do tog vremena.

http://opcina-zepce.com

Poslovnica „Elektro-Žepče“ : Zbog radova danas pojedina mjesta bez električne energije

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

IZ JP Elektroprivreda HZ - HB DP Centar, poslovnice Elektro Žepče obavještava potrošače električne energije da će danas, 5. srpnja 2018. godine, u periodu od 10:00 do 13:00 sati, doći do nestanka električne energije na  trafostanici 10/0,4 kV  RTS“Galanterija“ koja napaja potrošače: zgrada invalida, Proming, Elektroprivreda.

Read more: Poslovnica „Elektro-Žepče“ : Zbog radova danas pojedina mjesta bez električne energije

Radio Žepče: Osvojite nogometnu loptu Ivana Rakitića

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

U organizaciji Sportskog društva Raketa danas započinje tradicionalni malonogometni noćni turnir „Ivan Rakitić“ koji će trajati do 22. srpnja 2018. godine. Uz prigodni zabavni program početak turnira planiran je od 20,00 sati u Ponijevu.

Read more: Radio Žepče: Osvojite nogometnu loptu Ivana Rakitića

Zbog radova u petak pojedina područja u Žepču bez napajanja električne energije

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

IZ JP Elektroprivreda HZ - HB DP Centar, poslovnice Elektro Žepče obavještava potrošače električne energije da će u petak , 6. srpnja 2018. godine na širem području općine Žepče i to:

Read more: Zbog radova u petak pojedina područja u Žepču bez napajanja električne energije

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2018.godini

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive


I Predmet Javnog poziva

Predmet ovog poziva je dodjela novčanih sredstava za poticaje u poljoprivredi koja će se financirati iz Proračuna općine Žepče za 2018. godinu – „Transfer za poljoprivredu i subvencije u poljoprivredi“.

Read more: Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2018.godini

Page 71 of 126