TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH

TRANSFER ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

TRANSFER ZA MLADE

TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BiH

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta: www.fmks.gov.ba/javni-pozivi-i-konkursi

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 14.9.2015. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 14.9.2015. godine.

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju opće i posebne kriterije mogu propisane aplikacijske obrasce dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili preuzeti s web portala: www.fmks.gov.ba te popunjene dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta 

Obala Maka Dizdara 2 

71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se projekt/program odnosi, kao i broj pozicije, namjene projekta/programa za koji se aplicira.