Policijski službenici u cilju unapređenja prometno - obrazovnog rada, prometne kulture i koordiniranja svih subjekata, koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti većoj sigurnosti prometa, a imajući u vidu aktualne izmjene i dopune pomenutog zakona, ukazala se potreba za zavođenjem pojačane kontrole sudionika u prometu sa akcentom na kontrolu kretanja pješaka i poštivanja obaveza vozača prema pješacima.

Pojačane aktivnosti će se provoditi na svim putevima na području Zeničko-dobojskog kantona do 01. travnja, do kada će policijski službenici svih policijskih stanica građanima izdavati upozorenja, u vidu promotivnih letaka, te ukazivati na važnost i obvezu poštivanja svih prometnih propisa, posebno onih koji se odnose na sigurnost pješaka u prometu.

U tu svrhu, letci upozorenja će se dijeliti prvenstveno pješacima zbog prelaska kolnika na mjestima gdje to nije dozvoljeno, kao i vozačima koji se ne pridržavaju zakonskih odredbi u pogledu obaveza prema pješacima.

Nakon okončanja preventivne faze, odnosno izdanih upozorenja, policijski službenici će poduzimati represivne mjere, te pristupiti sankcioniranju pješaka i vozača, zbog činjenja navedenih prekršaja.

Naznačene aktivnosti policijskih službenika imaju za cilj povećanje ukupne sigurnosti svih sudionika u prometu, sa akcentom na sigurnost pješaka, i iste će se nastaviti u narednom periodu.