BZK Preporod Žepče:Zbog tragične smrti mladića iz Begovog Hana otkazan bajramski koncert

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Zbog tragičnog događaja koji je pogodio našu općinu, a u kojem su izgubljena tri mlada života, najavljeni bajramski koncert Bošnjačke zajednice kulture Preporod Žepče, planiran za četvrtak 22.07.2021.godine se otkazuje. Novi termin koncerta bit će poznat naknadno.

BZK Preporod Žepče  upućuje porodicama najdublje saosjećanje u njihovoj boli.

Sponzorirani članak: Roaming u zemljama zapadnog Balkana

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Naša online prisutnost i komunikacija u roamingu je upravo postala nešto lakša i bezbrižnija.

Od danas, 1. srpnja 2021. godine počinje se primjenjivati nova roaming regulacija za Zemlje zapadnog Balkana: BiH, Srbiju, Crnu Goru, Kosovo, Albaniju i Sjevernu Makedoniju.

 

Jednostavno rečeno, promet između tih Zemalja (pozivi, sms poruke i surfanje internetom) više ne uključuje naplatu roaminga. Ukoliko putujete u jednu od tih Zemalja, moći ćete nastaviti komunicirati po uvjetima nove WB6 roaming regulacije unutar tarife koju i inače koristite. Uvjet je naravno da se potrošnja tarifnog modela odvija po fair use principu.

 

Roaming Vam, dakle, neće biti naplaćen ukoliko primate dolazni poziv u nekoj od Zemalja zapadnog Balkana, te ako upućujete poziv ili šaljete SMS prema BiH. Isto se odnosi i ako surfate internetom u bilo kojoj od prethodno navedenih Zemalja.

 

Za sve ostale Zemlje, roaming se naplaćuje prema važećem roaming cjeniku.

 

Više detalja potražite na https://bit.ly/3jrUGG7

 

Informativni sastanak povodom održavanja 10. Malonogometnog turnira MZ općine Žepče

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Sportski savez Općine Žepče uputio je poziv predstavnicima mjesnih zajednica na informativni sastanak povod održavanja 10. Malonogometnog turnira MZ općine Žepče.


Sastanak će se održati u petak 16. Srpnja 2021. Godine u Sali općinskog Vijeća Žepče s početkom u 17,00 sati.

Obavijest o održavanju manifestacije “Dani maline i meda” Žepče 2021.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Iz JP Komunalno Žepče obavještavaju  sve korisnike Gradske tržnice u Žepču (trgovce i kupce) da će se dana (subota) 10.07.2021. god.

na Gradskoj tržnici u Žepču održati izloženo-prodajna sajamska  manifestacija “Dani maline i meda” Žepče 2021.

Zbog toga se “Tržni dan” sa subote 10.07.2021. god. pomjera na petak 09.07.2021. god.

U subotu 10.07.2021. god. Gradska tržnica neće biti dostupna za redovitu prodaju.

Nakon navedenog događaja tržni dan se vraća u uobičajeni dan, subotom.

Žepče: Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

U utorak, 29. lipnja  održana je 6. sjednica Općinskog vijeća  Žepče. Vijećnice i vijećnici diskutirali su o  osamnaest točaka dnevnoga reda. Kao peta točka sjednice bila je  i Odluku o radnom vremenu u ugostiteljskim objektima na području općine Žepče koja je i usvojena.

Usvajanjem iste  restorani i ugostiteljski objekti za posluživanje pića mogu raditi svakim danom od 7,00 do 24,00 sata a u dane vikenda, vjerske i državne praznike i sat duže.

Radno vrijeme diskoteka  može trajati svakim danom do 2,00 sata a u dane vikenda, vjerske blagdane i državne praznike do 3,00 sata.

 

Centar za socijalni rad Žepče: Javni natječaj za prijem radnika u radni odnos

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

Na snovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine F BiH“ broj: 26/16 i 89/18),  člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Ze-do kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj:8/19; 6/20 i 19/20) te na osnovu člana 6 stav 2 i 3 i člana 7 Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Centar za socijalni rad Žepče broj: 05-35-97/2017 od 21.02.2017. godine, i Odluke Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Žepče broj: 04-31-411-1/2021 od 18.06.2021. godine, Direktor JU Centar za socijalni rad Žepče raspisuje

 

                                                         J A V N I   N A T J E Č A J/ K O N K U R S

                                                      za prijem radnika u radni odnos

 

I – Radno mjesto za koje se raspisuje javni oglas

 

  1. Stručni saradnik za porodilje i personalne poslove, 1 (jedan) izvršilac, na određeno vrijeme na 2 (dvije) godine, puno radno vrijeme, mjesto rada Žepče.
  2. Kratak opis radnog mjesta,vodi postupak vezano za ostvarivanje prava na naknadu porodilja i to: vodi postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu porodilja koje su u radnom odnosu, vodi postupak za ostvarivanje prava porodilja koje nisu u radnom odnosu, vodi evidenciju korisnica prava na naknade porodilja u radnom odnosu i evidenciju porodilja koje su ostvarile pravo a koje nisu u radnom odnosu, sastavlja spiskove korisnica i vrši elektronsku obradu na računaru, obračunava, trebuje novac iz Kantonalnog prororačuna, dostavlja spiskove vršiocu isplate, nakon završene isplate podnosi izvještaj o izvršenoj isplati novčanih srestva Kantonalnom ministarstvu, vrši elektronsku obradu rješenja na računaru i vodi brigu o elektronskom programu  LD, vrši odgovarajuću statistiku i sačinjava izvještaje, dostavlja podatke poslodavcu o ostvarenim porodiljskima naknadama i uplaćenim doprinosima radi uvezivanja staža, vodi personalne poslove za radnike Centra, obradu dokumentacije za prijem radnika na posao, prijava i odjava radnika Centra kod nadležnih zavoda, vodi matične knjige radnika Centra.
  3. Iznos plaće: 1.110 KM
  4. Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa su: da je državljanin BiH, da je stariji od 18 godina, da nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, da je zdravstveno sposoban, da se na njega ne odnosi član IX. Ustava BiH.
  5. Posebni uslovi:VSS- VII stepen stručne spreme – diplomirani socijalni radnik i drugi fakulteti društvenog smjera ili visoko obrazovanje po bolonjskom sistemu studiranja sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva na poslovima socijalne, dječije i porodične zaštite, poznavanje rada na računaru.

 

 

 

II- Potrebni dokumenti

 

    Kandidati su uz potpisanu prijavu koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu, mail adresu i kontakt telefon dužni dostaviti i slijedeće dokumente  (original ili ovjerene kopije): diplomu o završenom školovanju, izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci), izvod iz matične knjige dražavljana (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje o radnom stažu u struci nakon završene VSS, dokaz o položenom stručnom ispitu, ljekarsko uvjerenje.

Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i ljekarsko uvjerenje ne starije od 60 dana, izabrani kandidat će moći dostaviti u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o njegovom izboru.

 

III- Ispitne oblasti

 

       Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Sl. novine F BiH“ 36/99; 54/04;39/06;14/09 i 45/16), Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Ze-do kantona („Sl novine Ze-do kantona“ broj:13/07;13/11;3/15;2/16), Porodični zakon F BiH („Sl. novine FBiH“ broj: 35/05; 41/05: 31/14:32/19, Zakon o ustanovama („Sl. novine FBiH“ broj:6/92; 8/93;13/94), Zakon o upravnom postupku FBiH („Sl. novine FBiH“ broj: 2/98; 48/99), Zakon o radu FBiH („Sl. novine F BiH“ broj: 26/16; 89/18), Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH („Sl. glasnik BiH“ broj: 49/06; 76/11; 89/11).

 

IV- Rok podnošenja prijava

 

       15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u  dnevnom listu, službenoj stranici Općine Žepče, službenoj stranici JU Službe za zapošljavanje Ze-do kantona i oglasnoj ploči JU Centar za socijalni rad Žepče.

 

V-Ostalo

 

Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštitit ličnih podataka BiH („Sl. glasnik BiH“ broj: 49/06; 76/11; 89/11).

Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu

                                        JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŽEPČE

                                     Zagrebačka bb, 72230 Žepče,

                                          „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS“

                                         – NE OTVARAJ- 

 

        Sa kandidatima koji budu ispunjavali uvjete konkursa obavit će se intervju i provjera znanja a u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Ze-do kantonu („Sl. novine Ze-do kantona“ broj: 8/19: 6/20 i 19/20)

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

                                                                                                                   D I R E K T O R,

                                                                                                                 Nedim Husičić

Page 1 of 128