Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

Natječaj za dodjelu stipendija studentima – braniteljima i članovima njihovih obitelji za studijsku 2020./2021.godinu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Ministarstvo za braniteljska/boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona  raspisalo je Natječaj za dodjelu stipendija studentima – braniteljima i članovima njihovih obitelji zastudijsku 2020./2021.godinu

 1. Sredstva namijenjena stipendiranju

Za potrebe stipendiranja redovitog studija (redovni i samofinancirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja) na visokoškolskim ustanovama, branitelja i članova njihovih obitelji u studijskoj 2020./2021.godini osiguravaju se sredstva u Proračunu Županije u visini od (najmanje) 10% ukupnih proračunskih sredstava Ministarstva za braniteljska pitanja u 2021.-oj godini.

 • Visina stipendije određuje se u sljedećim iznosima:
 • za prvu godinu studija ………………..…. 800 KM;
 • za drugu i ostale godine studija ……… 1200 KM.
 • Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose :
 • za prvu godinu studija ………………..…. 100 KM;
 • za drugu i ostale godine studija ………. 150 KM.
 1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:
 2. dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
 3. ratni vojni invalidi;
 4. demobilizirani branitelji koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetne osobe ili neposredno po punoljetstvu;
 5. članovi obitelji šehida, poginulih, umrlih i nestalih branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida;
 6. članovi uže obitelji poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
 7. djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30.godine života;
 8. djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života;
 9. djeca demobiliziranih branitelja koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetne osobe ili neposredno po punoljetstvu – do navršene 30.godine života.

III.   Pravo sudjelovanja  na natječaju, kao posebni korisnici prava po Uredbi, imaju :

 1. djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branitelja, kojim je prestalo pravo na obiteljsku invalidninu – do navršene 35. godine života;
 2. djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja kojim je prestalo pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih vojnih invalida koja nisu korisnici prava na obiteljsku invalidninu – do navršene 30.godine života;
 3. djeca umrlih demobiliziranih branitelja koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje dvije godine i koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili su ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana prije smrti – do navršene 30.godine života.
 4. Pravo sudjelovanja na natječaju osobe iz točke II i III imaju pod uvjetom:
 1. da su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine;
 2. da imaju prebivalište na području Županije u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno, osim povratnika u Republiku Srpsku;
 3. da prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite ostvaruju u općinama Županije;
 4. oni ili članovi njihovog obiteljskog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;

 

 

 

 1. čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 634,40 KM ( 80% prosječne neto plaće isplaćene u Županiji u prethodnoj godini);
 2. da su studij na visokoškolskoj ustanovi upisali do navršene 25.godine života.

Odredba točke e) ne odnosi se na kandidate – članove obitelji šehida, poginulih, umrlih i nestalih branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida i članovi uže obitelji poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

Odredba točke f) ne odnosi se na kandidate – dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, ratne vojne invalide i demobilizirane branitelje koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetne osobe ili neposredno po punoljetstvu.

 1. Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:
 2. koji su studenti-apsolventi;
 3. koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija;
 4. koji su na vanrednom studiju;
 5. koji primaju kredit ili stipendiju drugog davatelja.
 6. Kriteriji za izbor kandidata

Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po

slijedećim kriterijima:

 1. ostvaren uspjeh u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini;
 2. socijalno-ekonomska situacija;
 3. ratna priznanja, ratni staž i invaliditet.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su  odredbama članova 15. do 21. Uredbe o stipendiranju redovitog studija branitelja i članova njihovih obitelji, istaknutim na oglasnim pločama gradskih/općinskih službi nadležnih za poslove braniteljsko-invalidske zaštite i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

VII.  Zainteresirani kandidat uz prijavu prilaže sljedeće dokaze :

 1. ovjerenu fotokopiju osobne karte;
 2. dokaz o statusu branitelja i člana njegove obitelji;
 3. uvjerenje o prebivalištu;
 4. potvrdu o redovitom studiju;
 5. dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini (ovjerena kopija      svjedočanstva/ uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u predhodnoj studijskoj godini);
 6. ovjerenu kućnu listu;
 7. uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja tri mjeseca za svakog punoljetnog člana domaćinstva sa kućne liste (za nezaposlene uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a za osobe koje se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice);
 8. ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti – obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/ Godišnju prijavu dohotka) za predhodnu kalendarsku godinu;
 9. ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
 10. izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu.

 

VIII. Natječaj ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za branilteljsko-invalidsku zaštitu u gradu/općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prilozi:

Obrazac o nekorištenju druge stipendije
Izjava o ukupnim prihodima domaćinstva