Na snovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine F BiH“ broj: 26/16 i 89/18),  člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Ze-do kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj:8/19; 6/20 i 19/20) te na osnovu člana 6 stav 2 i 3 i člana 7 Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Centar za socijalni rad Žepče broj: 05-35-97/2017 od 21.02.2017. godine, i Odluke Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Žepče broj: 04-31-411-1/2021 od 18.06.2021. godine, Direktor JU Centar za socijalni rad Žepče raspisuje

 

                                                         J A V N I   N A T J E Č A J/ K O N K U R S

                                                      za prijem radnika u radni odnos

 

I – Radno mjesto za koje se raspisuje javni oglas

 

  1. Stručni saradnik za porodilje i personalne poslove, 1 (jedan) izvršilac, na određeno vrijeme na 2 (dvije) godine, puno radno vrijeme, mjesto rada Žepče.
  2. Kratak opis radnog mjesta,vodi postupak vezano za ostvarivanje prava na naknadu porodilja i to: vodi postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu porodilja koje su u radnom odnosu, vodi postupak za ostvarivanje prava porodilja koje nisu u radnom odnosu, vodi evidenciju korisnica prava na naknade porodilja u radnom odnosu i evidenciju porodilja koje su ostvarile pravo a koje nisu u radnom odnosu, sastavlja spiskove korisnica i vrši elektronsku obradu na računaru, obračunava, trebuje novac iz Kantonalnog prororačuna, dostavlja spiskove vršiocu isplate, nakon završene isplate podnosi izvještaj o izvršenoj isplati novčanih srestva Kantonalnom ministarstvu, vrši elektronsku obradu rješenja na računaru i vodi brigu o elektronskom programu  LD, vrši odgovarajuću statistiku i sačinjava izvještaje, dostavlja podatke poslodavcu o ostvarenim porodiljskima naknadama i uplaćenim doprinosima radi uvezivanja staža, vodi personalne poslove za radnike Centra, obradu dokumentacije za prijem radnika na posao, prijava i odjava radnika Centra kod nadležnih zavoda, vodi matične knjige radnika Centra.
  3. Iznos plaće: 1.110 KM
  4. Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa su: da je državljanin BiH, da je stariji od 18 godina, da nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, da je zdravstveno sposoban, da se na njega ne odnosi član IX. Ustava BiH.
  5. Posebni uslovi:VSS- VII stepen stručne spreme – diplomirani socijalni radnik i drugi fakulteti društvenog smjera ili visoko obrazovanje po bolonjskom sistemu studiranja sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva na poslovima socijalne, dječije i porodične zaštite, poznavanje rada na računaru.

 

 

 

II- Potrebni dokumenti

 

    Kandidati su uz potpisanu prijavu koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu, mail adresu i kontakt telefon dužni dostaviti i slijedeće dokumente  (original ili ovjerene kopije): diplomu o završenom školovanju, izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci), izvod iz matične knjige dražavljana (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje o radnom stažu u struci nakon završene VSS, dokaz o položenom stručnom ispitu, ljekarsko uvjerenje.

Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i ljekarsko uvjerenje ne starije od 60 dana, izabrani kandidat će moći dostaviti u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o njegovom izboru.

 

III- Ispitne oblasti

 

       Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Sl. novine F BiH“ 36/99; 54/04;39/06;14/09 i 45/16), Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Ze-do kantona („Sl novine Ze-do kantona“ broj:13/07;13/11;3/15;2/16), Porodični zakon F BiH („Sl. novine FBiH“ broj: 35/05; 41/05: 31/14:32/19, Zakon o ustanovama („Sl. novine FBiH“ broj:6/92; 8/93;13/94), Zakon o upravnom postupku FBiH („Sl. novine FBiH“ broj: 2/98; 48/99), Zakon o radu FBiH („Sl. novine F BiH“ broj: 26/16; 89/18), Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH („Sl. glasnik BiH“ broj: 49/06; 76/11; 89/11).

 

IV- Rok podnošenja prijava

 

       15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u  dnevnom listu, službenoj stranici Općine Žepče, službenoj stranici JU Službe za zapošljavanje Ze-do kantona i oglasnoj ploči JU Centar za socijalni rad Žepče.

 

V-Ostalo

 

Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštitit ličnih podataka BiH („Sl. glasnik BiH“ broj: 49/06; 76/11; 89/11).

Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu

                                        JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŽEPČE

                                     Zagrebačka bb, 72230 Žepče,

                                          „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS“

                                         – NE OTVARAJ- 

 

        Sa kandidatima koji budu ispunjavali uvjete konkursa obavit će se intervju i provjera znanja a u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Ze-do kantonu („Sl. novine Ze-do kantona“ broj: 8/19: 6/20 i 19/20)

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

                                                                                                                   D I R E K T O R,

                                                                                                                 Nedim Husičić