Temeljem članka 113. Zakona o prostornom uređenju i građenju ( „Službene novine ZE – DO Kantona“, broj: 1/14  ), Općinski načelnik o b j a v l j u j e

 

                                      JAVNI POZIV

         stručnim osobama za sudjelovanje u radu komisije

           za obavljanje tehničkih pregleda izgrađenih

             građevina na području općine Žepče

 

Pozivaju se zainteresirane osobe za dostavljanje prijava za izbor stručnih osoba za rad u komisijama za tehnički pregled građevina na području općine Žepče.

 Sudjelovanje u radu komisija mogu ostvariti osobe slijedećih zanimanja:

-          diplomirani inženjeri arhitekture,

-          diplomirani inženjeri građevine / konstruktivni i hidro smjer /,

-          diplomirani inženjeri elektrotehnike,

-          diplomirani inženjeri strojarstva,

-          diplomirani inženjeri sigurnosti u smjeru zaštite na radu ili zaštite od požara,

-          diplomirani inženjeri geodezije,

-          diplomirani inženjeri prometa.

 

Pod uvjetima iz prethodnog stavka sudionici moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

-          radno iskustvo u trajanju od najmanje 5 / pet / godina u struci,

-          položen stručni ispit.

 

Uz prijavu na javni poziv sudionici su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

-          ovjerenu fotokopiju diplome,

-          ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

-          uvjerenje o radnom stažu u struci.

 Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se Općini Žepče, Službi za graditeljstvo i prostorno uređenje, ul. Stjepana Radić br. 2. 72230 Žepče, predajom na protokol Općine ili putem pošte na navedenu adresu, sa naznakom „Za Javni poziv stručnim osobama za sudjelovanje u radu komisija za obavljanje tehničkih pregleda izgrađenih građevina na području općine Žepče“.

Rok za podnošenje prijava je 15 / petnaest / dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Po isteku roka podnošenja prijava Općinski načelnik utvrđuje spisak osoba koje ispunjavaju propisane uvjete za sudjelovanje u radu komisije za vršenje tehničkih pregleda građevina koji će se angažirati sukladno članku 133. Zakona o prostornom uređenju i građenju ( „Službene novine ZE – DO Kantona“, broj: 1/14 ).

Sve informacije u svezi javnog poziva mogu se dobiti u Službi za graditeljstvo i prostorno uređenje, na telefon 888-600 lok. 605.