Izazov dekarbonizacije za mala i srednja poduzeća – poziv za izražavanje interesa

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Projekt „Podrška pripremi za implementaciju ciljeva održivog razvoja i uključivanje privatnog sektora“, kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP u BiH), a financira Švedska, poziva sva zainteresirana mala i srednja poduzeća iz BiH da se prijave za sudjelovanje u Izazovu dekarbonizacije.

Ovom intervencijom nastoje identificirati i uključiti pet poduzeća iz BiH i pomoći im da iz krize izađu jači sa pametnim (smart) rješenjima, te se teži uspostavljanju održivih pristupa za buduće poslovne operacije kroz pilot-provođenje konkretnih kratkoročnih intervencija koje će doprinijeti dekarbonizaciji njihovih poslovnih operacija.

Novouvedeni poslovni modeli ili prakse ne znače samo da će njihov utjecaj na okoliš biti minimiziran, nego i da će ekonomski i socijalni učinak biti pozitivan, što će dovesti do održivog rasta i proširenih poslovnih mogućnosti, čak i u vrijeme krize. Intervencija će, također, doprinijeti paleti ideja i konkretnih akcija i skalabilnih inovativnih rješenja malih i srednjih poduzeća iz Bosne i Hercegovine. Te akcije bi doprinijele dekarbonizaciji i pokazale bi put ka središnjem cilju strategije dekarbonizacije – dostizanju neto nultih emisije i stabiliziranju klimatskih promjena. Intervencija će, također, doprinijeti paleti ideja za unapređenje kvalitete zraka, što je opet drugo pitanje razvoja u zemlji.

Izazov dekarbonizacije za mala i srednja poduzeća će doprinijeti održivom i zelenom oporavku privatnog sektora u BiH kroz pružanje podrške poduzećima predvodnicima uključenim u Izazov u:

 • Smanjenju njihovog energetskog intenziteta;
 • Prijelazu sa fosilnih goriva na goriva iz obnovljivih izvora;
 • Kontroli emisija stakleničkih plinova;
 • Kontroli emisija zagađivača zraka.

Cilj ove inicijative je podržati poduzeća u osmišljavanju konkretnog pristupa dekarbonizaciji koji će se moći dalje replicirati.

Šta će mala i srednja poduzeća dobiti od ovog procesa?

Cilj Izazova je podržati poduzeća u osmišljavanju konkretnog pristupa dekarbonizaciji njihovih poslovnih operacija.

Nakon što budu odabrana za učešće u ovom Izazovu, malim i srednjim poduzećima će biti ponuđena:

 • Stručna pomoć prilagođena odabranom poduzeću u cilju procjene sadašnjeg statusa korištenja energije i resursa (procjena energetskih gubitaka i potencijala za promjenu izvora energije, kao i procjena tehnoloških opcija za sveukupno smanjenje emisija stakleničkih plinova i zagađivača zraka iz njihovih poslovnih operacija). Na taj način bi se pružila podrška pripremi dugoročnije mape puta za transformaciju koja će doprinijeti dekarbonizaciji koja će biti u većoj mjeri sistemska, uz mjerljive pokazatelje napretka;
 • Mala ulaganja u tehnologiju ili materijale koji su bitni za pokretanje ili podršku transformaciji ka dekarbonizaciji (grant u vrijednosti do 30.000,00 KM po jednom malom/srednjem poduzeću) u okviru održivosti i cirkularnosti u poslovanju.

Ova podrška je po svojoj prirodi transformacijska i fokusira se na identificiranje i uvođenje novih održivih pristupa i poslovnih modela na osnovu dekarbonizacije.

Po završetku pružanja pomoći, očekuje se da će biti postignuti sljedeći osnovni rezultati:

 1. Za svako malo i srednje poduzeće je izrađena mapa puta održive transformacije uz mjerljive polazišne i ciljne vrijednost otiska CO2;
 2. Uspješno je provedeno testiranje inovativnih i skalabilnih rješenja za dekarbonizaciju (najmanje 5 pilot intervencija koje doprinose dekarbonizaciji u oblasti smanjenja energetske efikasnosti, prijelazu sa fosilnih goriva na goriva iz obnovljivih izvora, kontroli emisija stakleničkih plinova iz izvora u privatnom sektoru, kontroli emisija zagađivača zraka iz izvora u privatnom sektoru);
 3. Paket skalabilnih rješenja i sistemskih pristupa dekarbonizaciji koji pokazuju lokalne prakse i održivost, a koje je razvio UNDP u svrhu učenja i skaliranja.

Druge važne informacije

Proces pružanja pomoći će trajati od travnja/aprila do rujna/septembra 2021. godine.

Indikativni financijski okvir podrške po poduzeću iznosi do 30.000,00 KM (uz minimalni doprinos primatelja sredstava granta u iznosu od 30%).

Kako se prijaviti?

Sve informacije o Pozivu, kao i djelokrug i kvalifikacijski kriteriji, mogu se naći u SMJERNICAMA ZA PODNOSITELJE PRIJAVA.

Online obrazac prijave se nalazi OVDJE.

Rok za dostavljanje online prijava ističe u ponoć 21. travnja 2021. godine. Sve prijave koje pristignu nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje.

U slučaju poteškoća u postupku podnošenja prijave, kao i za sva pitanja koja se odnose na ovaj javni poziv, kontaktirajte UNDP putem e-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. u kojem ćete u predmetu poruke jasno navesti naziv ovog javnog poziva.

raž

U ponedjeljak isplata mirovina u Federaciji BiH

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Mirovine za ožujak u Federaciji BiH bit će isplaćene u ponedjeljak, 5. travnja.

Sukladno Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju, mirovine za ožujak bit će isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora FBiH.

Najniža mirovina iznosi 382,18 KM, zajamčena 478,91 KM, a najviša 2.174,48 KM.

Mirovinu za mjesec ožujak primit će 423.973 korisnika.

Ukupno potrebna sredstva za isplatu mirovina za ožujak iznose oko 195 milijuna KM, objavio je Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA ZA „PODRŠKU REALIZACIJI START UP IDEJA MLADIH“

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1         PREDMET JAVNOG POZIVA

Općina Žepče raspisuje Javni poziv za dodjelu grant sredstava za “Podršku realizaciji start up ideja mladih”, koja će se financirati iz zajedničkih sredstava Fondacije Helvetas -Moja budućnost i Općine Žepče.

Realizacija programa treba doprinijeti ostvarenju sljedećih ciljeva:

-povećanje broja novoosnovanih privrednih/gospodarskih subjekata,

-povećanje broja zaposlenih kroz samozapošljavanje.

 

2         KORISNICI SREDSTAVA

Prijave mogu podnijeti punoljetne osobe do 35 godina starosti, koje su nezaposlene (nalaze se na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa rada Žepče), imaju prebivalište u općini Žepče i namjeravaju registrirati privrednu/gospodarsku djelatnost na području Općine Žepče.

Korisnici sredstava mogu biti fizičke osobe, koje do sada nisu imale registriranu djelatnost u općini Žepče.

Poslovni subjekti kojima se dodijele novčana sredstva moraju nakon odobravanja grant sredstava poslovati najmanje 12  mjeseci.

 

3         VRIJEDNOST PREDVIĐENIH  GRANT  SREDSTAVA

Program “Podrška realizaciji start up ideja mladih u Općini Žepče”, u partnerstvu Općine Žepče sa Fondacijom Helvetas-Moja budućnost predviđa ukupna sredstva u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM.

Najviši iznos pojedinačno dodijeljene potpore po korisniku iznosi 5.000,00 KM.

Bespovratna sredstva moći će se koristiti samo za one prihvatljive troškove koji su nastali u ime i za račun poslovnog subjekta u stopostotnom vlasništvu odabranog korisnika nakon objave ovog Javnog poziva.

Kategorija prihvatljivih troškova:

 1. Troškovi registracije djelatnosti (npr. troškovi taksi, advokatske i/ili notarske usluge, troškovi kopiranja i ovjeravanja dokumenata, troškovi poslovnih knjiga,  izrada pečata, nabavka fiskalne kase  i sl.);
 2. Troškovi poreza i doprinosa reguliranih zakonom;
 3. Troškovi nabavke opreme, mašina, alata, repromaterijala i sl. (npr. nabavka potrebne opreme, alata, sirovine, repromaterijala i mašina za proizvodnju, IT opreme, softvera i sl.) za potrebe obavljanja djelatnosti;
 4. Troškovi izgradnje, dogradnje, sanacije objekata za obavljanje poslovne djelatnosti;
 5. Troškovi zakupa poslovnog prostora.

 

Troškovi koji nisu nabrojani smatrati će se neprihvatljivim.

Sredstva će biti doznačena nakon potpisivanja ugovora, ali po principu refundacije u skladu s dostavljanjem potrebne dokumentacije.

U slučaju da se ne utroše sva sredstva predviđena za ovu namjenu, Općina Žepče će raspisati novi javni poziv.

 

4         PRAVDANJE SREDSTAVA

Obaveznu dokumentaciju kojom se pravdaju prihvatljivi troškovi čine:

 1. Troškovi registracije biznisa- dokaz o registraciji djelatnosti, odobrenje za rad ili rješenje o upisu u sudski registar sa fotokopijom računa za troškove nastale u postupku registracije djelatnosti, nakon potpisivanja Ugovora.
 2. Troškovi poreza i doprinosa- Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika/Specifikacija uz isplatu plaća (Obrazci 2002 i 2021), kopija.
 3. Troškovi nabavke mašina, alata i ostale opreme (npr. nabavka potrebne opreme, sirovina, repromaterijala i mašina za proizvodnju, IT opreme, softvera i sl.)- faktura, fiskalni računi izdati na ime registriranog poslovnog subjekta i bankovni izvod koji dokazuje plaćanje računa.

 

 

 1. Troškovi izgradnje, dogradnje,sanacije objekata za obavljanje poslovne djelatnosti- faktura, fiskalni računi izdati na ime registriranog poslovnog subjekta, ili Ugovor o djelu s fizičkim licem za izvođenje navedenih troškova, te bankovni izvod koji dokazuje plaćanje računa ili Ugovora.
 2. Troškovi zakupa poslovnog prostora-faktura, fiskalni račun izdat na ime registriranog poslovnog subjekta, ili Ugovor o zakupu poslovnog prostora i bankovni izvod koji dokazuje plaćanje zakupa.

 

5         KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA POTICAJNIH GRANT SREDSTAVA

Izbor korisnika vrši se na osnovu javnog poziva i kriterija koji su definirani u partnerstvu Općine Žepče sa Fondacijom Helvetas-Moja budućnost.

R.br Kriteriji Rang Broj bodova Izvori verifikacije
1. Djelatnost Proizvodna djelatnost 15 Prijavni obrazac i biznis plan

 

 

Trgovina i usluge 10
Poljoprivreda 10
2. Stupanj vlastitog financiranja Više od 30% dodijeljenih grant sredstava 10 Prijavni obrazac -biznis plan sa proračunom
Do 30% dodijeljenih grant sredstava 5
3. Ocjena biznis plana (na osnovu pokazatelja statičke ocjene)

 

 

Ekonomičnost proizvodnje između 1,5 – 2,0 15 Popunjena propisana forma biznis plana
Ekonomičnost proizvodnje između 1 – 1,5 10
Akumulativnost proizvodnje (veća od 8% – ponderirana vrijednost kapitala) 10
Akumulativnost proizvodnje (manja od 8% – ponderirana vrijednost kapitala) 0
Rentabilnost investicije (veća od 8% – ponderirana vrijednost kapitala) 10
Rentabilnost investicije (veća od 8% – ponderirana vrijednost kapitala) 0
4. Pohađanje edukativno mentorskog programa Start up akademije Žepče Da 15 Certifikat o završenom ciklusu Start up akademije Žepče
Ne 0

 

Ocjena projekta se vrši na osnovu kriterija za izbor korisnika sredstava utvrđenih Javnim pozivom i kriterijima za bodovanje definiranih Javnim pozivom.

Vrednovanje i rangiranje prijava na Javni poziv obaviti će Povjerenstvo/komisija koje imenuje Općinski načelnik.

 

6         PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću obaveznu dokumentaciju:

 1. Popunjen prijavni obrazac (Prilog 1.)
 2. Biznis plan (Prilog 2.)
 3. Uvjerenje o statusu nezaposlenosti (Biro rada)
 4. Uvjerenje o mjestu prebivališta (CIPS)
 5. Ovjerena kopija osobne/lične karte
 6. Izjava kojom se podnosilac prijave obavezuje da će poslovati najmanje 12 mjeseci, ovjerena od starne nadležne općinske službe ili notara (Prilog 3.)
 7. Ostali dokumenti (Certifikat o završenom ciklusu Start up akademije Žepče), kopija.

 

7         NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objavljivanja javnog poziva (do 12.04.2021.godine do 15:00 sati).

Prijave sa prijavnim obrascem (elektronski popunjeno) i svom potrebnom dokumentacijom, propisanom javnim pozivom, dostavlja se u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na pisarnicu Općine Žepče na sljedeću adresu:

Općina Žepče

Ul.Stjepana Radića br.2

72230 Žepče

sa naznakom:

„Prijava na Javni poziv za dodjelu grant sredstava za „Podršku realizaciji start up ideja mladih“

 

Prijave dostavljene drugim putem, kao i neblagovremene i nekompletne prijave se neće razmatrati.

Rezultati javnog poziva će biti objavljeni na oglasnoj ploči Općine Žepče.

 

OBRASCI

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

 

RAŽ: Poziv na prezentaciju Smart Power Control rješenja

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Razvojna agencija Žepče, u suradnji sa kompanijom IT Automatic d.o.o Sarajevo, organizira  prezentaciju rješenja SMART POWER CONTROL – sistem za mjerenje svih parametara električne energije u proizvodnim pogonima.

Prezentacija će se održati u ponedjeljak, 12.04.2021. godine u Centru poslovnih kompetencija Razvojne agencije Žepče (Bistrica bb), sa početkom u 12:30 sati.

Smart power control je jedinstven proizvod na domaćem tržištu koji omogućava nadzor i upravljanje sistemom za napajanje električnom energijom kao i mogućnost ranog otkrivanja anomalija u sistemu  i detekcije vršnog opterećenja.

Proizvod nudi mogućnosti prevencije ispada kompletnog postrojenja ili zastoja pojedinih mašina čime se povećava efikasnost proizvodnje, smanjuju troškovi održavanja mašina i produžava njihov radni vijek. Također nudi mogućnosti implementacije sistema alarmiranja na smartphone, semafor u pogonu i u samom proizvodu.

Smart power control će predstaviti Enes Mujkanović, CEO kompanije.

Prijave možete izvršiti putem kontakta Razvojne agencije Žepče: e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i telefon 032 880 273.

OBAVIJEST O PODNESENOM ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE PRETHODNE VODNE SUGLASNOSTI

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Obavještavaju se zainteresirane strane i javnost  da je „CESTING“ D.O.O. Žepče podnio zahtjev za izdavanje prethodne vodne suglasnosti za zahvatanje vode iz rijeke Bosne za tehnološke potrebe postrojenja za sekundarnu preradu kamena dijabaza, Želeće, općina Žepče u količini od 2 l/sec na parceli označenoj sa k.č.397/2 zvana „ LUKA“, k.o. Želeća, posjedovni list broj 286, posjednik Nermin (Izet) Muslić.

 
U postupku su priloženi: Studija izvodljivosti urađena od strane Zavoda za vodoprivredu dd Sarajevo,  ovjerena kopija rješenja „Cesting“ d.o.o. Žepče, ID broj,  posjedovni list i kopija katastarskog plana parcele.

 Zainteresirane strane i javnost s navedenog područja  mogu svoje primjedbe  na navedeni zahtjev  dostaviti u pisanoj formi neposredno na protokol  općine Žepče ili putem pošte na adresu: Služba za gospodarstvo i financije, Stjepana Radića 2, 72230 Žepče  u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti.

Page 5 of 125