Centar za socijalni rad Žepče: Javni natječaj za prijem radnika u radni odnos

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

Na snovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine F BiH“ broj: 26/16 i 89/18),  člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Ze-do kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj:8/19; 6/20 i 19/20) te na osnovu člana 6 stav 2 i 3 i člana 7 Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Centar za socijalni rad Žepče broj: 05-35-97/2017 od 21.02.2017. godine, i Odluke Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Žepče broj: 04-31-411-1/2021 od 18.06.2021. godine, Direktor JU Centar za socijalni rad Žepče raspisuje

 

                                                         J A V N I   N A T J E Č A J/ K O N K U R S

                                                      za prijem radnika u radni odnos

 

I – Radno mjesto za koje se raspisuje javni oglas

 

  1. Stručni saradnik za porodilje i personalne poslove, 1 (jedan) izvršilac, na određeno vrijeme na 2 (dvije) godine, puno radno vrijeme, mjesto rada Žepče.
  2. Kratak opis radnog mjesta,vodi postupak vezano za ostvarivanje prava na naknadu porodilja i to: vodi postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu porodilja koje su u radnom odnosu, vodi postupak za ostvarivanje prava porodilja koje nisu u radnom odnosu, vodi evidenciju korisnica prava na naknade porodilja u radnom odnosu i evidenciju porodilja koje su ostvarile pravo a koje nisu u radnom odnosu, sastavlja spiskove korisnica i vrši elektronsku obradu na računaru, obračunava, trebuje novac iz Kantonalnog prororačuna, dostavlja spiskove vršiocu isplate, nakon završene isplate podnosi izvještaj o izvršenoj isplati novčanih srestva Kantonalnom ministarstvu, vrši elektronsku obradu rješenja na računaru i vodi brigu o elektronskom programu  LD, vrši odgovarajuću statistiku i sačinjava izvještaje, dostavlja podatke poslodavcu o ostvarenim porodiljskima naknadama i uplaćenim doprinosima radi uvezivanja staža, vodi personalne poslove za radnike Centra, obradu dokumentacije za prijem radnika na posao, prijava i odjava radnika Centra kod nadležnih zavoda, vodi matične knjige radnika Centra.
  3. Iznos plaće: 1.110 KM
  4. Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa su: da je državljanin BiH, da je stariji od 18 godina, da nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, da je zdravstveno sposoban, da se na njega ne odnosi član IX. Ustava BiH.
  5. Posebni uslovi:VSS- VII stepen stručne spreme – diplomirani socijalni radnik i drugi fakulteti društvenog smjera ili visoko obrazovanje po bolonjskom sistemu studiranja sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva na poslovima socijalne, dječije i porodične zaštite, poznavanje rada na računaru.

 

 

 

II- Potrebni dokumenti

 

    Kandidati su uz potpisanu prijavu koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu, mail adresu i kontakt telefon dužni dostaviti i slijedeće dokumente  (original ili ovjerene kopije): diplomu o završenom školovanju, izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci), izvod iz matične knjige dražavljana (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje o radnom stažu u struci nakon završene VSS, dokaz o položenom stručnom ispitu, ljekarsko uvjerenje.

Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i ljekarsko uvjerenje ne starije od 60 dana, izabrani kandidat će moći dostaviti u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o njegovom izboru.

 

III- Ispitne oblasti

 

       Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Sl. novine F BiH“ 36/99; 54/04;39/06;14/09 i 45/16), Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Ze-do kantona („Sl novine Ze-do kantona“ broj:13/07;13/11;3/15;2/16), Porodični zakon F BiH („Sl. novine FBiH“ broj: 35/05; 41/05: 31/14:32/19, Zakon o ustanovama („Sl. novine FBiH“ broj:6/92; 8/93;13/94), Zakon o upravnom postupku FBiH („Sl. novine FBiH“ broj: 2/98; 48/99), Zakon o radu FBiH („Sl. novine F BiH“ broj: 26/16; 89/18), Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH („Sl. glasnik BiH“ broj: 49/06; 76/11; 89/11).

 

IV- Rok podnošenja prijava

 

       15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u  dnevnom listu, službenoj stranici Općine Žepče, službenoj stranici JU Službe za zapošljavanje Ze-do kantona i oglasnoj ploči JU Centar za socijalni rad Žepče.

 

V-Ostalo

 

Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštitit ličnih podataka BiH („Sl. glasnik BiH“ broj: 49/06; 76/11; 89/11).

Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu

                                        JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŽEPČE

                                     Zagrebačka bb, 72230 Žepče,

                                          „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS“

                                         – NE OTVARAJ- 

 

        Sa kandidatima koji budu ispunjavali uvjete konkursa obavit će se intervju i provjera znanja a u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Ze-do kantonu („Sl. novine Ze-do kantona“ broj: 8/19: 6/20 i 19/20)

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

                                                                                                                   D I R E K T O R,

                                                                                                                 Nedim Husičić

Nnatječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2020/2021. godinu

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Na  osnovu  Zaključka  o  davanju  suglasnosti  na  Program  utroška  sredstava  na  poziciji
„Tekući transferi drugim nivoima vlasti-Tekući transfer za stipendiranje studenata“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, broj: 02-11-8583/21 od 16.06.2021. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona  r a s p i s u j eK O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2020/2021. godinu

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
a) da su državljani Bosne i Hercegovine;
b) da imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona;
c) da su redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, bez obzira na način financiranja studija (redovni koje financira osnivač visokoškolske ustanove i redovni samofinancirajući);
d) da su upisali ljetni semestar akademske 2020/2021. godine;
e) da nisu stariji od 30 godina i da nisu ni u kakvom radnom odnosu.

Pravo učešća na konkursu nemaju:
a) studenti koji koriste usluge smještaja i ishrane u studentskim domovima;
b) studenti koji primaju stipendiju od drugog stipenditora;
c) studenti za koje je utvrđeno da su, protivno datoj izjavi u prethodnoj akademskoj godini,
primili stipendiju od drugog stipenditora;
d) studenti koji obnavljaju godinu studija;
e) studenti koji su već jednom dobili stipendiju za određenu godinu studija na istom ili drugom fakultetu;
f) studenti u statusu apsolventa;
g) studenti koji su u akademskoj 2019/2020. godini ostvarili pravo na stipendiju kao studenti prve godine studija, a u akademskoj 2020/2021. godini ponovo upisali prvu godinu studija na nekom drugom fakultetu.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
- prijava prebivališta (ne starija od 6 mjeseci);
- uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog
studenta (obavezan podatak o ciklusu studija i semestru);
- za studente prve godine prvog ciklusa studija svjedodžbe I - IV razreda srednje škole;
- za studente prve godine prvog ciklusa studija dokaz o izboru učenika generacije u srednjoj
školi;
- za studente druge i viših godina prvog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tijekom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2020/2021. godini;
-  za  studente  drugog  ciklusa  studija  uvjerenje  visokoškolske  ustanove  o  svim  položenim ispitima tijekom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2020/2021. godini (kao dokaz o položenim ispitima u prvom ciklusu studija moguće dostaviti dodatak diplomi, ako postoji izvedena prosječna ocjena);
- izjava o zajedničkom domaćinstvu - kućna lista (ovjerena u šalter sali grada/općine, ne starija od 6 mjeseci);
- dokaz o statusu i primanjima za sve članove domaćinstva (za zaposlene uvjerenje pravnog lica o prosjeku posljednje tri mjesečne plaće; za privatne poduzetnike uvjerenje nadležne porezne ispostave o izmirenim poreznim obavezama vlasnika samostalne djelatnosti i uvjerenje o ostvarenom dohotku za 2020. godinu; za penzionere kopija posljednjeg čeka od penzije; za nezaposlene uvjerenje Službe za zapošljavanje; za nezaposlene koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje kopija zdravstvene knjižice; za redovne učenike/studente uvjerenje o statusu; za članove domaćinstva mlađe od 6 godina, koji nisu školski obveznici, kopija izvoda iz matične  knjige  rođenih,   bez  dodatnog   ovjeravanja  i   neovisno   od   datuma  izdavanja dokumenta);
NAPOMENA:  Kandidati  čija  ukupna  mjesečna  primanja  porodice  po  članu  domaćinstva prelaze 300 KM, što znači da ne ostvaruju bodove po osnovu materijalnog statusa, nemaju obavezu dostavljanja dokaza o statusu i primanjima za svakog člana domaćinstva, a smatrat će se da je dokumentacija potpuna.
- dokaz o socijalnom statusu (studenti bez oba roditelja i studenti s invaliditetom);
- dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnosti (ovjerena izjava kandidata i potvrda registriranog
romskog udruženja);
- rodni list;
- potvrdu banke o broju računa na koji se može uplatiti stipendija (potrebno je da potvrda banke
sadrži broj tekućeg računa aplikanta-kandidata i broj transakcijskog računa banke);
-ovjerenu izjavu:
a) izjava kandidata da ne prima stipendiju od drugog stipenditora, b) izjava kandidata da nije ni u kakvom radnom odnosu,
c)  izjava  kandidata  o  pristanku  korištenja  dostavljenog  broja  bankovnog  računa  u  svrhu konkursa.

Kandidati koji studiraju izvan Bosne i Hercegovine dužni su dostaviti uvjerenje koje izdaje visokoškolska ustanova prevedeno na jedan od službenih jezika BiH, kao i informaciju o sistemu ocjenjivanja, ako se razlikuje od sistema ocjenjivanja u BiH.
Kriteriji  za dodjelu  stipendija biti  će objavljeni  na web  adresi  Zeničko-dobojskog  kantona:
www.zdk.ba
Bodovanje vrše komisije resornih općinskih/gradskih službi, te objavljuju Preliminarnu i Konačnu preliminarnu listu kandidata koji su u konkurenciji za dodjelu stipendija. Kandidati za koje komisije osnovano utvrde da su dostavili netečne podatke neće biti uvršteni na Konačnu preliminarnu listu. Pravo na stipendiju ostvaruju kandidati koji su potvrđeni i na Konačnoj listi, a koju utvrđuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.
Konačnu listu općine/gradovi objavljuju na oglasnoj ploči i web stranici.
Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uvjeta moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Prijavom  na  konkurs  aplikanti-kandidati  se  slažu  da  se  njihovi  lični  podaci  mogu  koristi
isključivo za potrebe konkursa.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave na konkurs s potrebnom dokumentacijom dostaviti na pisarnicu općine/grada gdje student ima prebivalište ili putem pošte na adresu općine/grada, s naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona
Kučukovići 2, 72 000 Zenica

U ponedjeljak isplata mirovina za lipanj

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

U skladu sa Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju, mirovine za mjesec lipanj bit će isplaćene u ponedjeljak, 5. srpnja, preko Jedinstvenog računa riznice Federacije BiH.

Najniža mirovina iznosi 382,18 maraka, zajamčena 478,91 marku, a najviša 2.174,48 maraka, objavio je Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Ukupno potrebna sredstva za isplatu mirovina za mjesec lipanj iznose oko 195 milijuna maraka, stoji u priopćenju.

U srijedu bez električne energije trafo područje Vila- Begovina

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive


Služba za odnose s javnošću i informiranje kupaca  Podružnice“ Elektrodistribucija” Zenica, obavještava kupce da će dana 30.06.2021.(srijeda)  zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije biti sljedeća područja ZE-DO kantona:


•    PJD Žepče
Trafo područje Vila-Begovina br.9540, od 09:00 do 11:00 sati
     Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose s javnošću i informiranje kupaca:          
     - područje ZE-DO kantona na broj telefona   080 020 132   

JP Komunalno Žepče: Obavijest za korisnike „Vodovoda Brankovići“ o redukciji u isporuci vode

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Iz JP Komunalno Žepče dobili smo obavijest  za korisnike „Vodovoda Brankovići o redukciji u isporuci vode koju prenosimo u cijelosti.

"Poštovani,

Kao što ste vjerojatno već primijetili, u posljednjih 7 dana je došlo do poremećaja u isporuci vode u „Vodovodu Brankovići“.
Razlozi poremećaja u isporuci vode su:
•    Smanjen dotok vode na crpnu stanicu,
•    Pojačana potrošnja vode svih korisnika zbog neuobičajeno visokih temperatura,
•    Kvar na cjevovodu kod Ozimičke crkve (jednu noć voda tekla neprekidno),
•    Pojačana potrošnja vode zbog korištenja iste za punjenje bazena za kupanje „California“.

S ciljem prevazilaženja nastale situacije Općinska nadležna služba i JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče su na zajedničkom sastanku 30.06.2021. god. donijeli odluku o provođenju sljedećih mjera:
1.    U Četvrtak 01.07.2021. god. bit će zaustavljena isporuka vode za sve korisnike „Vodovoda Brankovići“,
2.    Isti dan će biti angažirano više cisterni koje će dovoziti vodu iz Žepča kako bi se napunio rezervoar,
3.    U Petak 02. 07.2021. god. , pa nadalje, voda će biti puštena svim korisnicima,
4.    Svim poslovnim subjektima će do daljnjega dnevna potrošnja vode biti ograničena na 10 m3/dnevno.

Nakon ovoga očekujemo normaliziranje stanja vodosnabdijevanja. Ukoliko se stanje ne normalizira naprijed navedene mjere će se ponoviti.

Općina Žepče već od ranije ima plan za kvalitetno i trajno rješavanje pitanja dopune rezervoara u slučaju potrebe. Aktivnosti po ovome pitanju će se maksimalno ubrzati.

Korisnike molimo za razumijevanje i apeliramo za štednju vode", kaže se u priopćenju iz JP Komunalno Žepče.Općina Žepče: Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za poticaj u poljoprivredi u 2021. godini

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Na temelju članka 39. Statuta općine Žepče („Sl.glasnik općine Žepče“  broj 4/2009), članka 18. Odluke o izvršenju proračuna općine Žepča za 2021. godinu („Sl.glasnik općine Žepče broj 3/2021“) i Programa poticaja za poljoprivredu u 2021.godini  broj 01/1-20-  01/1-20-551/21 od 18.06.2021.godine, Općinski  Načelnik Općine Žepče, objavljuje:

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA

 POTICAJ  U  POLJOPRIVREDI U 2021. GODINI

 

I Predmet Javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za  poticaj u poljoprivredi  koja će se financirati iz Proračuna općine Žepče za 2021. godinu – „Transfer za poljoprivredu i subvencije u poljoprivredi“.

 

II  Osnovni uvjeti za sudjelovanje na Javnom pozivu

1.Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju poljoprivredni proizvođači-fizička lica, poljoprivredni obrti i poljoprivredna pravna lica koja ispunjavaju osnovne uvjete:

1.1. Imaju zasnovanu poljoprivrednu proizvodnju na području općine Žepče

1.2. Upisani su u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata, Registar pčelara i pčelinjaka FBiH u

općini Žepče

1.3. Blagovremeno podnesu zahtjev za poticaj sa potrebnom dokumentacijom i ispune sve propisane kriterije

1.4. Nemaju novčanih dugovanja prema općini Žepče ni po kakvoj osnovi

 

III Kriteriji sa potrebnom dokumentacijom

 

r.br.  Vrsta poticaja Kriteriji Dokumentacija Rok podnošenja zahtjeva
 

 

1.

 

 

Proizvodnja i prerada mlijeka i uzgoj krava u sustavu krava-tele

Dvije i više krava sa ušnom markicom i redovnim vršenjem  kontrole zdravstvenog stanja istih od strane teritorijalno ovlaštene veterinarske stanice. – zahtjev sa uplaćenom pristojbom

 

– kopija obrasca V5 ne starijeg od godinu dana

-kopija potvrde o aktivnom bankovnom rč.

09.07.2021.
 

 

 

2.

 

 

 

Rasplodne svinje

Tri i više rasplodnih  krmače starije od godinu dana, sa  ušnom

 

markicom i redovnim vršenjem kontrole zdravstvenog stanja istih od strane teritorijalno ovlaštene veterinarske stanice.

– zahtjev sa uplaćenom pristojbom

 

– potvrda nadležne Veterinarske stanice o provedenim mjerama  zaštite u 2021.godini i brojevima ušnih markica na istima

– kopija potvrde o aktivnom bankovnom rč.

09.07.2021.
 

 

 

3.

 

 

 

Pčelarska proizvodnja

 

 

Minimalno deset a maksimalno 100 košnica pčela.

 – zahtjev sa uplaćenom pristojbom

 

– lista  iz Registra pčelara sa brojem košnica

– potvrda o aktivnom članstvu u udruženjima

pčelara općine Žepče

–  kopija potvrde o aktivnom bankovnom rč.

09.07.2021.
4. Proizvodnja jagodičastog voća Poljoprivredna udruženja i zadruge općine Žepče koje vrše organiziran otkup jagodičastog voća od proizvođača općine Žepče. -zahtjev sa uplaćenom pristojbom

 

– podaci o otkupljenim količinama voća zadruge/udruženje u 2021.godini sa tabelarnim prikazom otkupljenih količina po vrstama i količinama jagodičastog  voća za sve poljoprivredne proizvođače

-kopija zahtjeva za otkup jagodičastog voća

u ZDK sa pečatom prijema istog

–  kopija potvrde o aktivnom  bankovnom rač.

15.10.2021.
5. Proizvodnja ostalog voća Podignuto minimalno 2 000 m2  a maksimalno  5000 m2 zasada  jabuke, kruške, šljive, lijeske, vinove loze. – zahtjev sa uplaćenom pristojbom

 

– račun o kupovini sadnica

– lista korištenja iz RPG za 2021. sa upisanim

zasadom

-potvrda o aktivnom bankovnom računu

09.07.2021.
6. Proizvodnja povrća, cvijeća i jagoda u plasteniku Zasnovana proizvodnja

 

u plastenicima na jednoj lokaciji  minimalne površine 20 0m2  a maksimalne 500 m2.

– zahtjev sa uplaćenom pristojbom

 

– lista korištenja iz RPG  za 2021.g upisanom

površinom pod  plasteničkom proizvodnjom

– kopija potvrde o aktivnom bankovnom rač.

09.07.2021
 

 

7.

 

 

Proizvodnja povrća na otvorenome

Zasnovana proizvodnja minimalno 1000 m2 povrća na otvorenom, sa ugovorenim plasmanom. – zahtjev sa uplaćenom pristojbom

 

-kopija ugovora sa otkupljivačem

– lista korištenja  iz RPG za 2021. g. sa upisanom  površinom povrća

-kopija potvrde o aktivnom bankovnom rač.

09.07.2021.
8. Sufinanciranje doprinosa uposlenika u poljoprivrednim obrtima Obrti koji imaju registriranu poljoprivrednu djelatnost više od 5 godine (zaključno sa 2016. godinom,) te su i dalje aktivni u svom radu. – zahtjev sa uplaćeno pristojbom

 

– uvjerenje o uplaćenim poreskim obvezama i

doprinosima za prvih šest mjeseci 2021.god.

za vlasnika i djelatnika (ukoliko ga ima)

– kopija potvrde o aktivnom bankovnom rač.

16.07.2021.
9. Sufinanciranje doprinosa uposlenika u poljoprivrednim zadrugama i udrugama općine Žepče Uposleni djelatnik koji je u radnom odnosu kod zadruge/udruge najmanje godinu dana od dana objave Javnog poziva. – zahtjev sa uplaćeno pristojbom

 

– uvjerenje o uplaćenim poreskim obvezama i

doprinosima za prvih šest mjeseci 2021.god.

– ovjerena kopija Ugovora o radu sa

poljoprivrednom zadrugom/udrugom

– kopija potvrde o aktivnom bankovnom rač.

16.07.1021.
 10. Potpora redovnih aktivnosti poljoprivrednih Udruženja i zadruga Poljoprivredne zadruge/udruge općine Žepče  koje su aktivne u svom radu.  – zahtjev sa uplaćenom pristojbama

 

– podaci o broju članova

– financijska bilanca  za 2020.godinu/zapisnik

sa Skupštine

– opis namjene sredstava

-kopija potvrde o aktivnom bankovnom rač.

16.07.2021.

IV Vrednovanje zahtjeva

Vrednovanje i rangiranje prijava na javni poziv obavit će posebno Povjerenstvo koje imenuje Općinski Načelnik. Povjerenstvo razmatra prijave prema redoslijedu podnošenja, cijeni ispunjenost uvjeta te  izvješće   sa

prijedlogom korisnika dostavlja Općinskom Načelniku koji donosi odluku o isplati sredstava.

Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija se neće uzimati u razmatranje. Ukoliko povjerenstvo utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava kriterije, isti se pismeno obavještava a predmet arhivira.

 

V Mjesto, način i rok podnošenja prijava

Obrazac prijave na javni poziv i informacije o istom se mogu dobiti  u Centru za pružanje

usluga građanima općine Žepče,  web stranici  www.opcina-zepce.com. i na telefon broj: 032 888 626.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju na pisarnicu općine Žepče pojedinačno, za svaku kategoriju poticaja.

Rok podnošenja zahtjeva  je naveden tabeli  III -Kriteriji sa potrebnom dokumentacijom, za svaku pojedinu kategoriju poticaja.

 

                                                                                   Općinski načelnik

                                                                                Mato Zovko, dipl.pravnik

 

Page 6 of 132