Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

Prvi sastanak Tima za izradu Strategije za mlade

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Strategija za mlade je dokument institucija vlasti sa programskim pristupom djelovanjima prema mladima što uključuje definiranje problema i potreba mladih, strateške pravce djelovanja, ciljeve i mjere, odnosno projekte.

Tema prvog sastanka je bila upoznavanje Tima sa metodologijom izrade strategije i razrada plana aktivnosti sa podjelom zaduženja. Na sastanku je također usvojen prijedlog anketnog upitnika, koji je izrađen od strane Razvojne agencije Žepče, a na osnovu kojega će se za potrebe izrade Strategije ispitivati stavovi i mišljenja mladih sa područja općine Žepče.

Za provedbu aktivnosti na izradi Strategije za mlade općine Žepče za period 2016. – 2020. odgovoran je Tim za izradu strategije, kojeg  je 29.12.2015. imenovao Općinski načelnik. Razvojna Agencija Žepče je odgovorna za tehničku i stručnu pomoć u izradi Strategije za mlade.

Usvajanjem općinske Strategije za mlade stvorit će se preduvjeti za izradu akcionog plana djelovanja za mlade sa konkretnim projektima koji su fokusirani na probleme ove populacije stanovništva.

Strategija za mlade općine Žepče će uzeti u obzir ciljeve i mjere definirane općinskom Strategijom razvoja i bit će usklađena sa aktivnostima sa viših razina vlasti i institucija koje su nadležne za ključne oblasti važne za život mladih na području općine Žepče.