Strategija integriranog razvoja 2016.–2020. godine je ključni strateško - planski dokument Zeničko-dobojskog kantona, koji treba da usmjerava i podstiče njen budući rast i razvoj orijentiran ka rezultatima.


Vizija za 2020. godinu je da Zeničko-dobojski kanton bude suvremena evropska regija, ugodna za život i rad i atraktivna za investiranje, koja svoj održivi razvoj temelji na industrijskim i ljudskim resursima, prirodnim i turističkim potencijalima, te bogatom kulturno - povijesnom  naslijeđu i čistom okolišu.


U strategiji su definirana 4 strateška cilja koji svojim sinergijskim djelovanjem osiguravaju ostvarenje vizije kao strateške namjere koju građani žele da vide u periodu do 2020. godine, te 15 prioritetnih ciljeva koji međusektorskim djelovanjem ostvaruju mjere učinka na nivou krajnjeg rezultata. Ovi ciljevi su razrađeni u 50 mjera i 236 projekata, a osigurana je veza sa strateškim planskim dokumentima viših nivoa vlasti i EU.


Sa ciljem kreiranja mehanizma za ostvarenje vizije razvoja, definirana su četiri strateška pravca djelovanja do 2020. godine, kako bi se osigurala veza između konkretnih budućih akcija i vizije razvoja:


1.    Razvijati i poticati industriju, energetiku, rudarstvo i poduzetništvo
2.    Pružiti veću podršku poljoprivredi, ruralnom razvoju i razvoju turizma
3.    Unaprijediti kvalitet življenja kroz stvaranje održivog i pravičnog društvenog okruženja
4.    Poboljšati trenutno stanje okoliša, povećati energetsku efikasnost i  unaprijediti javnu infrastrukturu.

Strategija razvoja Zeničko-dobojskog kantona je integrirane prirode, obuhvata ekonomsku, društvenu, okolišnu i prostornu dimenziju razvoja, ona je vodeći razvojni dokument s kojim su usklađeni svi sektorski dokumenti i financijski okviri, vertikalno usuglašena sa strateškim prioritetima jedinica lokalne samouprave u sastavu Kantona, kao i sa strateškim prioritetima viših nivoa vlasti, te predstavlja instrument za operacionalizaciju prioriteta strategija razvoja na nivou FBiH i BiH i komplementarna je i usklađena sa prostorno-planskom dokumentacijom da bi predstavljala osnovu za dugoročni socio-ekonomski razvoj Kantona.