Vlada je danas donijela  Zaključak o prihvatanju mišljenja Ministarstva za pravosuđe i upravu po Inicijativi zastupnika Senada Trake za donošenje Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti ZDK. Naime, Ministarsvo za upravu je obavjestilo i Skupštinu ZDK da je postupak donošenja ovog zakona planiran u redovnoj proceduri, i to razmatranje  nacrta zakona u listopadu, a prijedloga u studenom 2016. godine.

Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, donijeto po Prijedlogu OV Visoko u vezi sa prijedlogom JU Centar za kulturu i edukaciju Visoko i JU Zavičajni muzej Visoko, a koje je utvrdilo da navedeni prijedlog nije moguće podržati u smislu iznalaženja najpovoljnijih rješenja u oblasti kulture, a u vezi sa stupnjem implementacije Strategije kulturne politike Kantona.

Danas je data suglasnost na prijedlog Pravilnika o standardima i normativima za obrazovanje odraslih čije je donošenje proisteklo iz Zakona o obrazovanju odraslih.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela više odluka o određivanju potpisnika o potpisnicima naloga platnih transakcija računa i  podračuna u okviru JRT za period od 01.01.2016. godine do 31.03.2016. godine.

Na prijedlog Minstarstva financija Vlada je utvrdila visinu osnovice za plaće budžetskih korisnika za period siječanj-ožujak 2016. godine u iznosu od 454,73 KM kao i visinu iznosa toplog obroka od 8 KM, a za pripadnike Jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova pripada dodatna naknada za pojačanu ishranu u iznosu od 5 KM po radnom danu.