Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

Kako se dijeli novac među kantonima

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

 

Navode da pravna regulativa kojom je uređen udjel različitih razina vlasti u Federaciji BiH u prihodima s Jedinstvenog računa su Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, Uputa o određivanju udjela kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od neizravnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda koja je temporalnog karaktera i donosi se za svaku godinu prema formuli propisanoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH i Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova na teritoriju Federacije BiH.

Na temelju Zakona, izračunavaju se koeficijenti za raspodjelu prihoda od neizravnih poreza za svaki kanton i općinu pojedinačno i objavljuju u Uputi o određivanju udjela kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od neizravnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za svaku godinu.

Prilikom izrade formula koriste se podaci Federalnog zavoda za statistiku i/ili Agencije za statistiku BiH, koji se na temelju zahtjeva Federalnog ministarstva financija/finansija dostavljaju svake godine.

Podaci o broju stanovnika korišteni za izračun koeficijenata raspodjele prihoda od neizravnih poreza za 2016. godinu su preuzeti zvanični preliminarni rezultati provedenog popisa stanovništva u BiH 2013. godine, potvrđeni u Informaciji Agencije za statistiku BiH koja je dostavljena Federalnom ministarstvu financija/finansija.

Prema članku 6. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH raspodjela prihoda od neizravnih poreza vrši se u omjerima: proračun Federacije 36,2 posto, proračuni kantona 51,23 posto, proračuni jedinica lokalne samouprave 8,42 posto, upravitelji cesta 3,9 posto, Grad Sarajevo 0,25 posto.

Člankom 9. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH propisano je da se pojedinačni udjel kantona u raspodjeli prihoda s Jedinstvenog računa vrši na temelju formule koja se zasniva na kriterijima: 57 posto na temelju broja stanovnika kantona, šest posto na temelju površine kantona, 24 posto na temelju broja učenika u osnovnom obrazovanju i 13 posto na temelju broja učenika u srednjem obrazovanju.

Ova formula sadrži koeficijent dva za posebne rashodovne potrebe Kantona Sarajevo, 1,8 za Bosanskopodrinjski kanton Goražde i 1,1 za kanton 10.

Člankom 12. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH propisano je da se pojedinačni udjel jedinica lokalne samouprave u raspodjeli prihoda s Jedinstvenog računa vrši na temelju formule koja se zasniva na kriterijima: 68 posto na temelju broja stanovnika u jedinici lokalne samouprave, pet posto na temelju površine jedinica lokalne samouprave, 20 posto na temelju broja učenika u osnovnom obrazovanju i sedam posto na temelju razine razvijenosti općina definiranog kroz indeks razvijenosti.

Formula sadrži koeficijent koji odražava posebne rashodovne potrebe: jedinica lokalne samouprave čiji broj stanovnika prelazi 60.000 (taj koeficijent iznosi 1,2), jedinica lokalne samouprave koje su odgovorne za materijalne troškove osnovnih škola (taj koeficijent iznosi 1,5 i primjenjuje se na učenike osnovnih škola), saopćeno je iz Federalno ministarstvo finansija.